Tokyo/Sapporo/Sendai/Shin-Etsu/Nagoya/Kansai/Hiroshima/Shikoku/Fukuoka Joint Sections Chapter, AES