Contacts - tac editorial board

Name Position Order
Headshot Photo Ligang Wu TAC Associate Editor
Serdar Yüksel Headshot Photo Serdar Yüksel TAC Associate Editor
Headshot Photo Fumin Zhang TAC Associate Editor; TCNS Editorial Board
Lixian Zhang Headshot Photo Lixian Zhang TAC Associate Editor
Headshot Photo Wei Xing Zheng Chapter Activities Chair; TAC Associate Editor; TCNS Associate Editor